Natuurwetgeving

Faunapaal, Vivara ProNatuurwetgeving

De invoering van de Wet Natuurbescherming (voorheen Flora- en faunawetgeving) is voor velen een enorme uitdaging. In samenwerking met ecologische adviesbureaus helpt Vivara Pro u met de invulling van de zorgplicht van deze wet. Zo helpt Vivara Pro bij ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. Maar ook bij vraagstukken over landschapsinpassing en natuurcompensatie zijn de adviezen van Vivara Pro erop gericht om de juiste balans te vinden tussen natuurwetgeving als last en het ervaren van natuur als lust.

Bescherm, koester en investeer in de natuur. Het is niet alleen een economische keuze. De investering levert ook een strategische meerwaarde op, zoals het draagvlak vergroting bij nieuwe plannen.
Wat kan Vivara Pro voor u betekenen

Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient u aan alle relevante Nederlandse wet- en regelgeving te voldoen. De Wet Natuurbescherming is hierbij van groot belang. Onderzoek vooraf naar aanwezigheid van beschermde flora en fauna in het plangebied is noodzakelijk. Zo wordt schade aan beschermde soorten planten en dieren voorkomen.

In samenwerking met ecologische adviesbureaus en ingenieursbureaus helpt Vivara Pro onder andere bestuurders, ecologen, architecten en beleidsmedewerkers met de te nemen mitigerende maatregelen bij projecten. Zo verzorgt zij om te beginnen quick scans. Dit brengt de aanwezige flora en fauna in kaart. Zo weet u precies welke maatregelen u dient te treffen om uw project aan te passen aan de eisen zoals gesteld in de Wet Natuurbescherming.
 
Na het maken van een quick scan bespreekt Vivara Pro de eerste onderzoeksresultaten. Daarna volgt uitgebreid onderzoek. Uit dit onderzoek komt een complete lijst met aanbevelingen, bijvoorbeeld voor mitigerende maatregelen. Na uitvoering van de van de aanbevelingen zijn eventuele negatieve gevolgen tot een minimum beperkt.

Soms kunnen de gevolgen van de planontwikkeling niet voorkomen worden. Vivara Pro helpt u dan, in samenwerking met ecologische adviesbureaus, met de ontheffing of vergunning aanvraag. Ze stelt het vereiste plan van compenserende maatregelen op.

De aanbevelingen uit het mitigatieplan worden indien gewenst ook door Vivara Pro uitgevoerd. Zij levert en plaatst de natuurbeschermingsproducten. De effecten van de getroffen mitigerende maatregelen worden vervolgens door Vivara Pro gemonitord. Eventueel in samenwerking met ecologische adviesbureaus.

Opdrachtgevers profiteren van dit totaalpakket. Alle werkzaamheden worden immers in één opdracht aangeboden. Dit zorgt voor een beter inzicht in kosten, planning en risico’s. Als opdrachtgever heeft u te maken met slechts één partner, dit resulteert in maximale ontzorging en in mitigerende maatregelen van de hoogste kwaliteit.

Vivara Pro