Wat is BIJ12?

BIJ12 werkt in opdracht van de provincies en heeft als doel om het beleid voor de natuur in onze provincies efficiënter en effectiever te maken. Dit omvat onder andere het beheer van natuurgebieden, het beschermen van planten en dieren en het stimuleren van natuurbehoud. BIJ12 biedt kennis en coördinatie voor projecten en initiatieven gericht op het behouden van de natuur in Nederland. De naam BIJ12 komt van de 12 provincies in Nederland.

BIJ12 zet zich in voor mitigatie en behoud van dieren. Ze adviseren over maatregelen om de negatieve effecten van menselijke activiteiten op dieren te verminderen en om de biodiversiteit te behouden en te beschermen. Dit kan onder andere betrekking hebben op het verminderen van verstoring van nesten, het behoud van leefgebieden en het nemen van maatregelen om dieren te beschermen tegen negatieve impact, zoals het verbieden van het doden of vangen van kwetsbare diersoorten.

Waarom is BIJ12 voor u belangrijk?

Het kappen van bomen, slopen of bouwen kunnen schadelijk zijn voor diersoorten die wettelijk beschermd zijn volgens de Wet natuurbescherming (Wnb). Om schade aan de natuur te voorkomen of te verminderen, moeten passende maatregelen worden genomen.

Ook als een gebouweigenaar werkzaamheden wil uitvoeren waar beschermde diersoorten aanwezig zijn, moet hier een ontheffing voor aangevraagd worden bij de betreffende provincie. Een ontheffing wordt alleen verleend als er voldoende mitigerende en compenserende maatregelen worden uitgevoerd. Deze maatregelen zijn gedetailleerd beschreven in de kennisdocumenten Soorten. Deze documenten zijn tot stand gekomen in samenwerking met experts op het gebied van ecologie en juridische zaken.

Onze producten zijn afgestemd op de kennisdocumenten van BIJ12

BIJ12 helpt bij de ontwikkeling van producten voor de natuur, zoals nest- en verblijfkasten voor vleermuizen, gierzwaluwen en mussen. Ze geven advies en ondersteunen bij het maken en gebruiken van deze voorzieningen in bouw- en natuurprojecten. Het doel is om dieren, zoals vleermuizen, een betere plek te geven om te leven, vooral in gebieden waar hun eigen omgeving is verstoord.

Belangrijke informatie hierover is te vinden in de kennisdocumenten Soorten. Deze documenten bevatten informatie over verschillende aspecten van de ecologie van beschermde diersoorten. Ze bieden ook richtlijnen voor effectieve maatregelen ter bescherming van deze diersoorten. Zo kunt u bijvoorbeeld nest- en verblijfmogelijkheden voor vleermuizen, gierzwaluwen, huismussen en insecten plaatsen. Hiervoor zijn zowel permanente als langdurige voorzieningen mogelijk.

Deze producten moeten aan strenge voorwaarden voldoen. Onze producten voldoen dan ook aan strenge ecologische normen en de meest recente inzichten op dit gebied. Ze zijn in lijn met de richtlijnen uiteengezet in de kennisdocumenten van BIJ12. We houden de ontwikkelingen in ons vakgebied nauwlettend in de gaten en sturen direct bij als inzichten veranderen of als er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Elk project begint met onderzoek om te inventariseren wat nodig is om aan de Wet Natuurbescherming te voldoen. Wij doen voor u een quickscan of een volledig ecologisch onderzoek.

Daarnaast hebben wij de afgelopen jaren een behoorlijk aantal producten en voorzieningen ontwikkeld en geproduceerd. Dit doen wij altijd samen met deskundigen als natuurbeschermingsorganisaties en ecologen. En zoals gezegd, houden we daarbij rekening met de richtlijnen van Bij12. Bovendien gebruiken wij voor de productie alleen FSC hout. Alle producten kunnen tijdens de bouw of renovatie worden verwerkt in de gevel en zijn in te zetten voor het verplaatsen en behouden van dieren.

Voor soorten als gierzwaluw, huismus, diverse vleermuissoorten maar ook voor solitaire bijen zijn er zogenaamde inbouwstenen verkrijgbaar. Is er geen mogelijkheid tot inbouw, dan kunnen er toch voorzieningen geplaats worden. Deze worden meestal aan de gevel geplaatst.


Hoe kunnen wij u helpen?

Onderzoek lokale flora & fauna
Wij onderzoeken welke maatregelen er getroffen moeten worden om aan de wet te voldoen

Plan maken en projectvoorstel
Op basis van het onderzoek doen wij een voorstel wat het beste bij uw situatie past

Projectuitvoering
Wij kunnen uw project volledig uitvoeren

Onderhoud

Monitoring
Het project wordt op tijd gemonitord om aan te tonen dat de maatregelen werken.

Zichtbaarheid
Wij plaatsen voor u professionele en educatieve bebording bij het project. Bovendien communiceren wij over het project via onze verschillende kanalen zoals social media en nieuwsbrieven.

Levering natuurbeschermingsproducten
Natuurlijk kunnen wij alle producten afleveren op het juiste adres.