Natuurinclusief bouwen

Natuurinclusief bouwen, wat is het?

Natuurinclusief bouwen is het bouwen of renoveren van huizen of andere gebouwen waarbij rekening wordt gehouden met het behoud van de flora en fauna en de verbetering van de biodiversiteit in de omgeving. De natuur wordt als het ware geïntegreerd in de bouw van woningen,
bedrijfspanden en diverse andere objecten. Bij nieuwbouw, renovaties en gebiedsinrichting wordt er dus rekening gehouden met onder andere vleermuizen, vogelsoorten, insecten en beplanting.

  • Flora en fauna integreren in de bouw van woningen.
  • Behoud van natuur en verhogen van de biodiversiteit.
  • Plaatsen van nest- en verblijfmogelijkheden voor vleermuizen, gierzwaluwen, huismussen en insecten.
  • Permanente en langdurige voorzieningen.
  • Mogelijkheid creëren om gebouwen te laten begroeien met vegetatie.

Kijk wat u kunt doen voor de natuur en biodiversiteit

De IB GZ 05 wordt ingemetseld.
De IB VL 08 wordt ingemetseld.
Huismus in de IB GZ 05.

Natuurinclusief bouwen en Wet natuurbescherming (Wnb)

Natuurinclusief bouwen is het bouwen of renoveren van huizen of andere gebouwen waarbij rekening wordt gehouden met het behoud van de flora en fauna en de verbetering van de biodiversiteit in de omgeving. De natuur wordt als het ware geïntegreerd in de bouw van woningen,
bedrijfspanden en diverse andere objecten. Bij nieuwbouw, renovaties en gebiedsinrichting wordt er dus rekening gehouden met onder andere vleermuizen, vogelsoorten, insecten en beplanting.

  • Ruimtelijke ontwikkelingen moeten voldoen aan de Wet Natuurbescherming.
  • Onderzoek naar aanwezigheid van beschermde flora en fauna.
  • Uitvoeren van mitigirende en/of compenserende maatregelen.
  • Contact leggen met ecologisch adviesbureau.
Untitled design(171)

Welke maatregelen kunt u treffen?

Een aantal diersoorten gebruikt bij voorkeur ‘onze’ gebouwen om tot broeden te komen, jongen groot te brengen en/of te overwinteren. Daar kan de bouwwereld dus op inspelen. Er zijn diverse maatregelen die u kunt treffen. Bij nieuwbouw kunnen, op een relatief simpele en goedkope manier, voorzieningen worden ingebouwd voor mussen, gierzwaluwen en vleermuizen. Schakel daarvoor in een vroeg stadium een (stads)ecoloog in zodat voorzieningen al in de plan- en ontwerpfase worden meegenomen.
Ook bij renovatie projecten kunnen deze voorzieningen verwerkt worden. Naast het aanbrengen van verblijfplaatsen is bij natuurinclusief bouwen tevens het aanleggen van (het juiste) groen in de openbare ruimte en tuinen van groot belang. Insecten, zaden en vruchten vormen een voedselbron voor vogels, zoogdieren en amfibieën.

Voorzieningen

In de afgelopen jaren heeft Vivara Pro een behoorlijk aantal producten en voorzieningen ontwikkeld en geproduceerd.  Deze producten kunnen tijdens bouw of renovatie (al dan niet verborgen) worden verwerkt in de gevel. Voor soorten als gierzwaluw, huismus, diverse vleermuissoorten maar ook voor solitaire bijen zijn er zogenaamde inbouwstenen verkrijgbaar. Is er geen mogelijkheid tot inbouw, dan kunnen er toch voorzieningen geplaats worden, deze worden dan over het algemeen aan de gevel geplaatst.

 

Natuurinclusief bouwen heeft veel voordelen voor mens en dier, het vergroot de biodiversiteit en het zorgt voor een prettig leefklimaat. Het creëert een win-win situatie en is een voorwaarde om onze omgeving leefbaar en toekomstbestendig te houden

Op de website Checklist Groen Bouwen, een initiatief van Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging, staat veel informatie over natuurinclusief bouwen. U vindt daar diverse voorbeeldprojecten en kunt een advies op maat krijgen om projecten en ontwerpen natuurvriendelijker te maken. Daarnaast hebben Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging een online toolbox voor natuurinclusief bouwen gelanceert met praktische informatie en handvatten. Bekijk hier de inspiratie video: