PRODUCTGROEPEN

De uitdaging van de Wet Natuurbescherming bij bouwprojecten

Hoe om te gaan met de Wet Natuurbescherming is voor velen een enorme uitdaging. De Wet Natuurbescherming beschermt onze flora en fauna en de belangrijkste Nederlandse natuurgebieden. Sinds 1 januari 2017 bepalen de provincies voor hun gebied wat wel en niet mag in de natuur. Zij zijn daarmee ook verantwoordelijk voor vergunningen en ontheffingen. Een belangrijk onderdeel van deze wet is de bescherming van kwetsbare diersoorten.

Het is volgens deze wet verboden de nesten en rustplaatsen van kwetsbare diersoorten te verstoren, dieren te vangen of te doden. Bij bouwprojecten moet je dan ook aan de Wet Natuurbescherming voldoen. Onderzoek vooraf naar aanwezigheid van beschermde flora en fauna in het plangebied is daarom noodzakelijk. Zo wordt schade aan beschermde soorten planten en dieren voorkomen en treedt er minder vertraging op bij de voortgang van het project. In samenwerking met ecologische adviesbureaus inventariseren wij wat nodig is en helpen wij je met de te nemen mitigerende en compenserende maatregelen.

Gebiedsanalyse

Een grondige analyse van het gebied biedt inzicht in mogelijke problemen en oplossingen. Samen met De Nieuwe wAarde onderzoeken we de situatie in het gebied, met aandacht voor het klimaat, de biodiversiteit en de gezondheid. Op deze manier streven we naar een allesomvattende aanpak.

Met De Nieuwe wAarde faciliteren we projecten die zich richten op het gebruik van groene oplossingen voor:

  • Klimaatadaptatie in de leefomgeving: We willen hitte-eilanden voorkomen, wateroverlast tegengaan en droogte aanpakken.
  • Versterking van de biodiversiteit: Ons doel is het versterken van verschillende soorten, het vergroten van de populatie bestuivers en het voorkomen van mogelijke plagen.
  • Verbetering van de lichamelijke en psychische gezondheid van mensen: We streven naar het voorkomen van hart- en vaatziekten, het verbeteren van de luchtkwaliteit, het vergroten van schaduw, het verminderen van geluidsoverlast en het bevorderen van het geestelijk welzijn.

Quickscan

Vaak is een onderzoek in de vorm van een QuickScan voldoende om te weten te komen welke maatregelen je moet nemen om een project aan te passen aan de eisen zoals gesteld in de Wet Natuurbescherming. De bevindingen worden geïnterpreteerd en verwerkt in een rapportage ondersteund met fotomateriaal en aanbevelingen.

Ecologisch onderzoek

Als een QuickScan onvoldoende duidelijkheid geeft, volgt een aanvullend ecologisch onderzoek. Dit doen wij in samenwerking met ecologische adviesbureaus.  Een ecologisch onderzoek is een uitgebreid onderzoek volgens een vastgesteld protocol. Hierbij wordt van een gebied uitgebreid de flora en fauna in kaart gebracht.

Een ecologisch onderzoek is altijd maatwerk. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat er een zorgvuldige vleermuizeninventarisatie gedaan moet worden of juist een nauwkeurige flora-inventarisatie. Uit dit onderzoek komt een complete lijst met aanbevelingen. Soms blijkt dat de gevolgen van de planontwikkeling niet voorkomen kunnen worden. Dan is een vergunning of ontheffing nodig. Het ecologisch adviesbureau stelt dan het vereiste plan van mitigerende en/of compenserende maatregelen op.

De aanbevelingen uit het mitigatieplan en/of compensatieplan kunnen wij uitvoeren. Het gaat dan om bijvoorbeeld de levering en/of plaatsing van voorzieningen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en
blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen
Copyright Vivarapro
Sitemap