Publieke Sector

Hoog op de agenda van de Nederlandse overheid staat duurzaam gebruik, verhogen van de biodiversiteit en inzet van natuurlijke hulpbronnen. Er worden veel initiatieven genomen voor het ontwikkelen van een effectief nationaal beleid want er is meer aandacht nodig voor biodiversiteit.

Wetgeving

Vanaf één januari 2017 is de nieuwe Wet Natuurbescherming in werking getreden. De Wet Natuurbescherming vervangt drie wetten; de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en Faunawet en de Boswet. Met deze nieuwe wet komt er steeds meer verantwoording bij de provincie te liggen voor het beschermen van de natuur en het buitengebied. De bevoegdheden worden van de overheid overgedragen aan de provincies, zij zullen voortaan de afwegingen maken voor vergunningen en ontheffingen.

Deze wetten zijn voor velen een enorme uitdaging. In samenwerking met ecologische adviesbureaus helpt Vivara Pro u met de invulling van de zorgplicht van deze wet bij ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. Ook bij vraagstukken over landschapsinpassing en natuurcompensatie zijn de adviezen, producten en diensten van Vivara Pro erop gericht om de juiste balans te vinden tussen natuurwetgeving als last en het ervaren van natuur als lust. Wij leveren producten en diensten ten behoeve van mitigerende maatregelen inclusief plaatsing, monitoring en onderhoud van de producten.

Groen is gezond

Een groene en duurzame buitenruimte zorgt ervoor dat een stad beter gaat functioneren op het vlak van wonen en recreëren en een bedrijf beter functioneert op het vlak van werk. Groen werkt stress verlagend en is beter voor de werkbalans. Het stimuleert sociale contacten en bevordert bewegen. Tevens heeft een groene omgeving een gunstig effect op het microklimaat. Er is meer ruimte voor economische en andere maatschappelijke activiteiten als het goed gaat met de natuur.

Dus groen is niet langer alleen decoratie maar draagt bij aan de kwaliteit van de leefomgeving en de gezondheid van mens en dier. Een belangrijke taak dus voor de hele publieke sector om de natuur terug te krijgen in het hart van onze samenleving.

Vivara Pro kan een bijdrage leveren aan het inrichten van een groene en duurzame buitenruimte. Bijvoorbeeld door aan de hand van een Quickscan inventarisatie, advies te geven voor het inrichten van gebieden, terreinen en gebouwen om de biodiversiteit te vergroten. Ook voor het inrichten van “tijdelijke natuur” leveren wij advies en producten. Ter ondersteuning levert Vivara Pro ook educatieve bebording. Met de juiste communicatie kunt u uw duurzame doelstellingen duidelijk en professioneel profileren.

Vivara Pro geeft een advies op maat voor projecten van gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat, waterschappen, onderwijsinstellingen en de gezondheidszorg. Een referentieproject dat goed aansluit op deze markt is: Maasziekenhuis Pantein Boxmeer