Wet Natuurbescherming

De Wet Natuurbescherming beschermt onze flora en fauna en de belangrijkste Nederlandse natuurgebieden. Sinds 1 januari 2017 bepalen de provincies voor hun gebied wat wel en niet mag in de natuur. Zij zijn daarmee ook verantwoordelijk voor vergunningen en ontheffingen.

Een belangrijk onderdeel van deze wet is de bescherming van kwetsbare diersoorten. Het is verboden de nesten en rustplaatsen van deze dieren te verstoren of de dieren te vangen of te doden Bij bouwprojecten moet u dus aan de Wet Natuurbescherming voldoen. Onderzoek vooraf naar aanwezigheid van beschermde flora en fauna in het plangebied is dus noodzakelijk. Zo wordt schade aan beschermde soorten planten en dieren voorkomen en treedt er minder vertraging op bij de voortgang van het project.

Wij helpen u op weg

De invoering van de Wet Natuurbescherming is voor velen een enorme uitdaging. In samenwerking met ecologische adviesbureaus helpt Vivara Pro u met de invulling van de zorgplicht van deze wet. Ook met de te nemen mitigerende en compenserende maatregelen. 

Vaak is een onderzoek in de vorm van een QuickScan voldoende om te weten te komen welke maatregelen u moet nemen om uw project aan te passen aan de eisen zoals gesteld in de Wet Natuurbescherming. Daarvoor kunnen wij u in contact brengen met een ecologisch adviesbureau.

Als een QuickScan onvoldoende duidelijkheid geeft, volgt een aanvullend ecologisch onderzoek. Uit dit onderzoek komt een complete lijst met aanbevelingen, bijvoorbeeld voor mitigerende en/of compenserende maatregelen.

Soms blijkt dat de gevolgen van de planontwikkeling niet voorkomen kunnen worden. Dan is een vergunning of ontheffing nodig. Het ecologisch adviesbureau stelt dan voor u het vereiste plan van mitigerende en/of compenserende maatregelen op.

De aanbevelingen uit dit mitigatieplan en/of compensatieplan kunnen wij voor u uitvoeren. Het gaat dan om bijvoorbeeld de levering en/of plaatsing van voorzieningen. De effecten van de maatregelen kunnen vervolgens worden gemonitord in samenwerking met een ecologisch adviesbureau.